Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: het aangegeven evenement op de desbetreffende aangegeven datum te houden.
  2. Deelnemer en/of bezoeker en/of genodigde: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven en/of bezocht voor deelname aan het Evenement
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
  4. Organisator: de rechtspersoon(Stichting Highlandgames/ VortmetdeGeit) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst
 3. De Organisator heeft ten allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het eventuele inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het eventuele inschrijfgeld volledig is voldaan.
 2. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
 3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
 4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en restitutie van inschrijfgelden.
 5. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgelden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname en of aanwezigheid van elk evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient zich afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 4: Portretrecht / Beeldmateriaal

 1. De Deelnemer verleent toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 2. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in het bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan de geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten.