Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: de op 8 juli 2023 te houden LowlandMudGames te Lakerveld.
  2. Deelnemer (= tevens Deelnemende coach) : de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
  4. Organisator: de rechtspersoon (LowlandMudGames Zederik) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst
 3. De Organisator heeft ten allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 2. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
 3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
 4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en restitutie van inschrijfgelden.
 5. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgelden.
 6. De Deelnemende Coach is er verantwoordelijk voor dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de regelementen en voorwaarden rondom de LowlandMudGames Zederik.
 7. Gezondheidsrisico’s bij activiteiten in de modder Deelname aan modderlopen en andere activiteiten in de modder geeft een verhoogd risico op het oplopen van een infectieziekte. Bij contact met of het inslikken van modder kunnen ziekmakende virussen en bacteriën in het lichaam komen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van met name het maagdarmstelsel, maar ook van de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes). Als u klachten krijgt zoals koorts, spierpijn, braken of hoofdpijn, neem dan contact op met uw huisarts. Vertel uw arts dat u heeft deelgenomen aan een activiteit in de modder. Wat kunt u doen?
 8.  Houd uw mond gesloten op het moment dat u in contact komt met modder  Ga direct na de activiteit douchen en droog u goed af  Dek wondjes goed af voordat u in contact komt met modder  Bij verwondingen bestaat er een risico op een tetanusinfectie. U kunt zich hiertegen beschermen door een DTP- of tetanusvaccinatie  Vermijd activiteiten in de modder als u zwanger bent, een ziekte of medicatie hebt, die de afweer verminderen Heeft u een vraag over evenementen en activiteiten in de modder in relatie tot gezondheid, dan kunt u deze stellen aan de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD regio Utrecht via telefoonnummer 030-608 60 86.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient zich afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid om het Evenement.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 4: Portretrecht / Beeldmateriaal

 1. De Deelnemer verleent bij voor toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 2. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in het bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan de geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten.